Den långdragna debatten om legaliseringen av cannabis i Tyskland har äntligen nått ett beslut i Bundestag, det tyska parlamentet. Beslutet har emellertid lämnat många med en känsla av att det föreslagna lagförslaget har blivit avsevärt urvattnat jämfört med den ursprungliga planen som lades fram 2022. Den tidigare föreslagna åtgärden involverade att tillåta försäljning av cannabis till vuxna över hela landet via licensierade butiker.

Den nya lagändringen innebär att cannabis nu tas bort från listan över förbjudna substanser vilket innebär cannabis legalisering. Från och med 1 april tillåts alla vuxna tyskar att odla upp till tre cannabisplantor i sina hem, under förutsättningen att de hålls borta från barn och tonåringar i hushållet. Dessutom tillåts en person att inneha upp till 50 gram cannabis för privat konsumtion, medan den tillåtna mängden för att bära med sig i ”offentliga utrymmen” begränsas till högst 25 gram.

En nyhet är att från och med den 1 juli planeras reglerna för licensierade ”icke-kommersiella odlingsföreningar” att träda i kraft. Detta innebär att alla tyska medborgare över 18 år kommer att ha möjlighet att odla och köpa cannabis i dessa föreningar. Reglerna för dessa föreningar inkluderar begränsningar såsom en maxgräns på 500 medlemmar, endast odling för medlemmarnas personliga bruk, krav på att medlemmarna ska vara bosatta i Tyskland, och förbud mot medlemskap i flera föreningar. Dessutom förväntas dessa föreningar vara icke-vinstdrivande.

Den tyska regeringen uppskattar att det första året efter lagens ikraftträdande kommer att se upp till 1 000 sådana föreningar över hela landet, och att detta antal kommer att öka till omkring 3 000 efter fem år. Myndigheterna kommer att ansvara för att övervaka föreningarnas efterlevnad av reglerna, och man förväntar sig att avkriminaliseringen kommer att leda till betydande besparingar för polisen och domstolarna genom minskad belastning av rättsväsendet.

Enligt planen ska effekterna av legaliseringen utvärderas efter fyra år. Enligt officiella siffror använder cirka sju miljoner tyskar cannabis regelbundet. Det bör noteras att vissa patienter i Tyskland redan sedan 2017 har haft möjlighet att få cannabis utskrivet som medicin. Vill du läsa om fler intressanta artiklar kan du göra det här.